پخش زنده و آرشیو رادیو

بی زحمت

جمعه 1 تیر 1397 ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی زحمت

برنامه طنز با موضوع چه زمانی بیشتر به فكر فرو می روید؟

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

- ارتقای امید و دانش جوانان در مواجهه با جامعه - ایجاد حس تعهد نسبت به خود جامعه