پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش ایران(سواركاری و چوگان)

پنج شنبه(یك هفته در میان) از ساعت 15:05 به مدت 50دقیقه


تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.