پخش زنده و آرشیو رادیو

عصرانه

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17:05 به مدت 80دقیقه


ایستگاه گپ و گفت با محوریت تعمیق روحیه امید و خودباوری و صرف فعل( ما می توانیم ) ترغیب آحاد جامعه به نشاط و شادابی بعد از فعالیت سخت روزمره