پخش زنده و آرشیو رادیو

یك فنجان چای داغ

جمعه از ساعت 13:00 به مدت 25 دقیقه


گفتگوی صمیمی و بی پرده با قهرمانان و پیشكسوتان ورزش

این برنامه یه گفتگو با پیشكسوتان ورزشی اختصاص دارد