پخش زنده و آرشیو رادیو

از فوتبال چه خبر؟

همه روزها به جز جمعه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 55 دقیقه


با محوریت آن روی سكه ی ورزش - تحلیل جامعه شناختی فوتبال ، نسبت ورزش همگانی به ورزش حرفه ای ، تحلیل چرایی ورزش های گروهی از منظر جامعه شناختی ، نسبت ورزش با نشاط واقعی و پایدار اجتماعی و تحلیل تاثیر مثبت ورزش بر ارتقاء سرمایه اجتماعی