پخش زنده و آرشیو رادیو

دانشكده بازاریابی ورزشی

شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه


فنون و اصول علمی و كاربردی در بازاریابی ورزشی به بیان ساده