پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
12:0

گوهر ناب

شرح زیارت جامعه كبیره

12:30

روایت گلدسته ها(تكرار)


13:0

نمایش محبت به فرزندان


13:30

نامه‌ ی زیارت(تكرار)


14:0

خبر

خبر سراسری ساعت 14

14:45

صحن ایران

ویژه برنامه اذان مغرب- اذان مغرب به افق مشهد مقدس: ساعت 16:40

17:0

صحن چهارم(زنده)


17:30

خبر رادیو زیارت

17:40

ادامه صحن چهارم(زنده)


18:30

خبر رادیو زیارت

18:40

ادامه صحن چهارم(زنده)


19:30

خبر رادیو زیارت

19:40

ادامه صحن چهارم(زنده)


20:0

هفت حدیث(تكرار)

زیارت امام رضا(ع)

20:30

پیك هدایت(تكرار)

نامه های امام حسین(ع)

20:48

صدای قصه شما

21:0

خبر

خبر سراسری 21

21:35

صحن سوم(تكرار)


23:59

صلوات خاصه