پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 10 فروردین 1399
5:15

ترتیل قرآن

ترتیل نیمه دوم جزء بیست و نهم
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

5:50

حرف دل

5:55

لحظه ارادت

6:0

اعلام برنامه

6:15

سرود هستی

6:30

دولت عشق

حضرت عباس علیه السلام

6:55

لحظه‌ی ارادت

7:0

حضرت آب


7:30

دمی از عشق

حضرت عباس علیه السلام

7:55

لحظه‌ی ارادت

8:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

8:30

به وقت ارادت

8:40

عطر گل سرخ

8:55

لحظه ارادت

9:0

قرار بهاری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

9:55

لحظه ارادت

10:0

ادامه قرار بهاری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

10:55

لحظه ارادت

11:0

نایب الزیاره

اذان گاهی ظهر
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

11:55

لحظه ارادت

12:0

ادامه نایب الزیاره


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:55

لحظه ارادت(تكرار)

13:0

خبر رادیو زیارت(زنده)

13:15

یرگی از تقویم

13:30

سخنرانی مذهبی


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:30

فانوس

حضرت عباس علیه السلام
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

14:55

لحظه ارادت(تكرار)

15:0

منتخب نایب الزیاره


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

15:55

لحظه ارادت(تكرار)

16:0

قرار بهاری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:55

لحظه ارادت(تكرار)

17:0

ادامه قرار بهاری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:55

لحظه ارادت(تكرار)

18:0

اینجا بهشت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

ادامه اینجا بهشت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

این روزها

حضرت سجاد علیه السلام
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

20:30

در مقام آفتاب

حضرت سجاد علیه السلام

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

شبانه های قاصدك

21:45

مولودی

21:50

راه رستگاران

21:55

لحظه‌ی ارادت

22:0

نمایش


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:30

هفت حدیث


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:50

حرف دل

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

منتخب اینجا بهشت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

23:50

اعلام برنامه

23:55

لحظه ارادت(تكرار)