پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
12:55

لحظه ارادت(تكرار)

13:0

منشور امیر

13:15

صدای قصه شما

13:30

سخنرانی مذهبی


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:30

علمدار


14:50

در اختیار پخش

14:55

لحظه ارادت(تكرار)

15:0

باران تویی


15:25

در محضر آفتاب


15:50

حرف دل

15:55

لحظه ارادت(تكرار)

16:0

نمایش


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:30

به وسعت آسمان(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:55

لحظه ارادت(تكرار)

17:0

ادامه به وسعت آسمان(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:55

لحظه ارادت(تكرار)

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

در اختیار پخش

18:25

به رنگ خدا


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

18:50

حرف دل

18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

پرواز پروانه ها


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:25

راز سرنوشت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

نیمه پنهان ماه


20:30

پیك هدایت


20:50

حرف دل

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

شبانه های قاصدك

21:45

پارسایان

21:55

لحظه‌ ارادت

22:0

علمدار

22:5

صدای سخن عشق


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:25

هفت حدیث


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:45

شرح عاشقی

22:50

حرف دل

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

نمایش


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

23:25

سخنرانی مذهبی


23:50

اعلام برنامه

23:55

لحظه ارادت(تكرار)