پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 29 دی 1399
6:0

اعلام برنامه

سرود ملی، اعلام برنامه و دعای عهد
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

6:20

نشان به آن نشانی


6:50

حرف دل

6:55

لحظه‌ی ارادت

7:0

صبح زیارت


7:50

عهدی با امام

8:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

8:35

در اختیار پخش

8:40

عقد بالا سر

8:55

لحظه ارادت

9:0

صحن زندگی


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

9:55

لحظه‌ی ارادت

10:0

خبر رادیو زیارت

10:15

پرسش


10:55

لحظه ارادت

11:0

در حریم ملكوت

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

11:55

لحظه ارادت

12:0

در اختیار پخش

12:5

قهرمان مقاومت

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:45

پارسایان

12:55

لحظه ارادت(تكرار)

13:0

خبر رادیو زیارت(زنده)

13:15

گفتگوی ویژه خبری


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:45

در اختیار پخش

14:50

شاهد

14:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

15:0

شما بپرسید

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

15:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

16:0

نمایش

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:30

زلال جاری

16:40

قرار بندگی

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:25

صحیفه سجادیه

17:30

پیك هدایت

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:50

در اختیار پخش

17:55

لحظه‌ی ارادت

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

عقد بالا سر

18:30

ستاره ها


18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

ستاره ها

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:30

پخش زنده مراسم فاطمیه از بیت رهبری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

اعلام برنامه

21:40

شبانه های قاصدك

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

اعلام برنامه

22:5

زیارت دوست

آل یاسین
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:25

نمایش


22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

نگارستان

23:15

صدای قصه شما

23:30

دعای هفتم صحیفه

23:35

پیك هدایت


23:55

لحظه ارادت(تكرار)