پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
4:30

ترتیل قرآن


5:58

نشانه صبحگاهی شبكه

6:5

صبح و زیارت


7:55

همراه رهبر

8:0

خبر

خبر سراسری 8 بامداد

8:30

به وقت ارادت


9:0

خانه مهربانی


10:0

خبر رادیو زیارت

10:15

خانه مهربانی

اذان ظهر به افق مشهد مقدس: 12:28

13:0

خبر رادیو زیارت

13:15

سخنرانی مذهبی


14:0

خبر

خبر سراسری ساعت 14

14:30

ترتیل قرآن


16:0

خبر رادیو زیارت

16:15

به وسعت آسمان

وقت اذان مغرب به افق مشهد:19:55

20:45

شبانه های قاصدك

21:0

خبر

خبر سراسری 21

21:30

نمایش


22:0

دل آوا


22:45

یك دنیا انتظار


23:30

هفت حدیث