پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 10 خرداد 1399
7:55

لحظه‌ی ارادت

8:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

8:35

در اختیار پخش

8:45

راه رستگاران

8:50

حرف دل

8:55

لحظه ارادت

9:0

صحن زندگی


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

9:55

لحظه‌ی ارادت

10:0

خبر رادیو زیارت

10:15

به وقت ارادت

10:25

نشان به آن نشانی


10:55

لحظه ارادت

11:0

راز سرنوشت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

11:30

راه نامه


11:55

لحظه ارادت

12:0

در حریم ملكوت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:55

لحظه ارادت(تكرار)

13:0

خبر رادیو زیارت(زنده)

13:15

صدای قصه شما

13:30

سخنرانی


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:45

در اختیار پخش

14:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

15:0

نمایش


15:30

آینه حقیقت


15:50

حرف دل

15:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

16:0

برنامه خانواده(تكرار)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:55

لحظه ارادت(تكرار)

17:0

خانه ام اینجاست


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:25

راز سرنوشت


17:55

لحظه ارادت(تكرار)

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

نشان به آن نشانی


18:45

ره توشه

18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

برنامه عصرگاهی


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

ادامه برنامه عصرگاهی


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

اعلام برنامه

21:40

شبانه های قاصدك

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

نمایش


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:30

به رنگ خدا


22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

یك دنیا انتظار


23:45

صدای سخن عشق

23:50

حرف دل

23:55

لحظه ارادت(تكرار)