پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
16:25

عقیق

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:45

در اختیار پخش

16:50

ترتیل قرآن

جزء نهم
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:50

در اختیار پخش

17:55

لحظه‌ی ارادت

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

نایب الزیاره

18:25

راه رستگاران

18:30

زیارت و ضیافت

ویژه افطار

20:30

راه نامه


20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

اعلام برنامه

21:40

چشمه ایمان

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

دعای كمیل


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:45

پارسایان

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

دست نیاز

شرح دعای افتتاح
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

23:55

لحظه ارادت(تكرار)