پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 30 دی 1397
8:0

خبر

خبر سراسری 8 بامداد

8:30

روایت گلدسته ها

امامزاده

9:0

صحن سوم(زنده)


9:30

خبر رادیو زیارت

9:40

ادامه صحن سوم(زنده)


10:30

خبر رادیو زیارت

10:40

ادامه صحن سوم(زنده)

اذان ظهر به افق مشهد مقدس: ساعت 11:42

11:30

خبر رادیو زیارت

11:40

ادامه صحن سوم(زنده)


12:0

گوهر ناب

شرح زیارت جامعه كبیره

12:30

روایت گلدسته ها(تكرار)


13:0

نمایش


13:30

نامه‌ ی زیارت(تكرار)


14:0

خبر

خبر سراسری ساعت 14

14:45

صحن ایران

در این برنامه با اماكن زیارتی از جمله حضرت معصومه، حضرت شاهچراغ، حرم حضرت عبدالعظیم و حرم امام رضا (ع) ارتباط گرفته می شود. همچنین اذان مغرب به افق مشهد مقدس: ساعت 17:04 در این صحن قرار دارد.

17:0

صحن چهارم(زنده)


17:30

خبر رادیو زیارت

17:40

ادامه صحن چهارم(زنده)


18:30

خبر رادیو زیارت

18:40

ادامه صحن چهارم(زنده)


19:30

خبر رادیو زیارت

19:40

ادامه صحن چهارم(زنده)


20:0

هفت حدیث(تكرار)

زیارت امام رضا(ع)

20:30

پیك هدایت

نامه های امام سجاد(ع)

20:48

صدای قصه شما

21:0

خبر

خبر سراسری 21

21:35

صحن سوم(تكرار)


23:59

صلوات خاصه