پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 7 آبان 1399
10:15

پرسش


10:55

لحظه ارادت

11:0

در حریم ملكوت

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

11:55

لحظه ارادت

12:0

در اختیار پخش

12:5

نشان به آن نشانی

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:35

روایت عشق


12:55

لحظه ارادت(تكرار)

13:0

خبر رادیو زیارت(زنده)

13:15

صدای قصه شما

13:30

سخنرانی مذهبی


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:45

در اختیار پخش

14:50

شاهد

14:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

15:0

صحن زندگی(تكرار)

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

15:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

16:0

نمایش

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:30

قرار بندگی

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:15

پیك هدایت

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:35

صدای قصه شما

17:50

در اختیار پخش

17:55

لحظه‌ی ارادت

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

نگارستان

18:25

حرف دل

18:30

ستاره‌ها


18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

ادامه ستاره‌ها


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

پرسش


20:40

چراغ مطالعه

20:50

حرف دل

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

اعلام برنامه

21:40

شبانه های قاصدك

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

اسوه حسنه

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:25

نمایش

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

مكارم خوبان

23:15

حرف دل

23:20

جلوه خورشید

23:35

پیك هدایت

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

23:55

لحظه ارادت(تكرار)