پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 6 بهمن 1398
13:15

صدای قصه شما

13:30

سخنرانی مذهبی


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:45

میان برنامه

14:55

لحظه ارادت(تكرار)

15:0

نشان به آن نشانی


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

15:30

آینه حقیقت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

15:50

حرف دل

15:55

لحظه ارادت(تكرار)

16:0

نمایش


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:30

به وسعت آسمان(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:55

لحظه ارادت(تكرار)

17:0

ادامه به وسعت آسمان(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:55

لحظه ارادت(تكرار)

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

میان برنامه

18:25

به رنگ خدا


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

18:50

حرف دل

18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

مثل صاعقه


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:20

راز سرنوشت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:50

حرف دل

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

شبستان


20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

شبانه های قاصدك

21:50

حرف دل

21:55

لحظه‌ی ارادت

22:0

راه رستگاران

22:5

من فاطمه هستم


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:25

هفت حدیث


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:45

شرح عاشقی

22:50

حرف دل

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

نمایش


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

23:40

سخنرانی مذهبی

23:50

میان برنامه

23:55

لحظه ارادت(تكرار)