پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 24 آذر 1398
5:10

ترتیل قرآن

ترتیل نیمه اول جزء هفتم
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

5:45

شرح عاشقی

5:50

حرف دل

5:55

لحظه ارادت

6:0

آرم و آنونس رادیو زیارت

سرود ملی، اعلام برنامه و دعای عهد
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

6:20

نشان به آن نشانی


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

6:50

حرف دل

6:55

لحظه ارادت

7:0

سلام به آفتاب


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

7:55

لحظه ارادت

8:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

8:35

به وقت ارادت

8:45

در اختیار پخش

8:55

لحظه ارادت

9:0

خانه مهربانی(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

9:55

لحظه ارادت

10:0

خبر رادیو زیارت(زنده)

10:15

ادامه خانه مهربانی(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

10:55

لحظه ارادت

11:0

در حریم ملكوت(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

11:55

لحظه ارادت

12:0

راز سرنوشت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:30

نامه زیارت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:55

لحظه ارادت(تكرار)

13:0

خبر رادیو زیارت(زنده)

13:15

صدای قصه شما

13:30

سخنرانی مذهبی


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:45

در اختیار پخش

14:55

لحظه ارادت(تكرار)

15:0

نشان به آن نشانی


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

15:30

آینه حقیقت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

15:50

حرف دل

15:55

لحظه ارادت(تكرار)

16:0

نمایش


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:30

به وسعت آسمان(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:55

لحظه ارادت(تكرار)

17:0

ادامه به وسعت آسمان(زنده)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:55

لحظه ارادت(تكرار)

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

در اختیار پخش

18:25

به رنگ خدا


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

18:50

حرف دل

18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

دل آوا


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:25

راز سرنوشت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

شبستان


20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

شبانه های قاصدك

21:50

حرف دل

21:55

لحظه‌ی ارادت

22:0

راه رستگاران

22:5

نامه زیارت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:30

هفت حدیث


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:50

حرف دل

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

نمایش


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

23:40

سخنرانی

23:50

اعلام برنامه

23:55

لحظه ارادت(تكرار)