پخش زنده و آرشیو رادیو

میزبان

یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 11:55 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

میزبان

نقش اسقاط خودروهای فرسوده در آلایندگی هوا

مهندس گودرزی(نماینده صنف اسقاط خودرو)، دكتر مسعود زندی(مدیر كل دفتر هوا و اقلیم سازمان محیط زیست) و دكتر احمدی(معاون مركز مدیریت سوخت كشور)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

فهرست قطعات
عوامل برنامه