پخش زنده و آرشیو رادیو

میزبان

یکشنبه 15 مهر 1397 ساعت 12:40 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

میزبان

مدیریت بازیافت و پسماند

مهندس سید توحید صدرنژاد(دبیر كل بازبافت ایران) و دكتر علیرضا شریفی فرد(معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

فهرست قطعات
عوامل برنامه