پخش زنده و آرشیو رادیو

بررسی رادیوهای بیگانه

جمعه 18 آبان 1397 ساعت 08:35 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

بررسی رادیوهای بیگانه

بررسی آخرین اخبار و برنامه های سیاسی رادیوهای خارجی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات