پخش زنده و آرشیو رادیو

عشق، جهاد، مقاومت

چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 18:40 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

عشق، جهاد، مقاومت

روز مقاومت اسلامی و پیروزی حزب ا... در جنگ سی و سه روزه سال 2006

علی منتظری(كارشناس مسائل فلسطین)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

فهرست قطعات