پخش زنده و آرشیو رادیو

سبزینه

پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 15:40 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

سبزینه

كاربرد هوش مصنوعی در كشاورزی- ایجاد بورس بین المللی زعفران

آقای مهندس پوریا حداد(مدیر عامل شركت دانش بنیان) و آقای سیامك اشك ریز(محقق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش: پنجشنبه ها از ساعت 15:40 تا 16/تهیه كننده: مریم بانو فطرتی/ گزارشگر: سمیه رحیمی/ كارشنای مجری: سیامك اشك ریز