پخش زنده و آرشیو رادیو

احرام خونین

شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 17:10 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

احرام خونین

سالگرد ترور حجاج در سال 1366 در مكه

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

فهرست قطعات