پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان سیاست

شنبه 5 خرداد 1403 ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

جهان سیاست

اخبار سیاسی ایران و جهان و تحلیل خبرها

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات

جهان سیاست با بررسی دقیق و سریع موضوع ها می كوشد مخاطبان را در معرض جدیدترین تحلیل ها ایران و جهان قرار دهد و از این منظر طرح موضوع های داخلی، منطقه ای و بین المللی مورد توجه این برنامه است. •زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت :15:30 به مدت 25 دقیقه/ تهیه كنندگان: فریدون نخستین ماهر/ فاطمه ربانی/ مهدی زال زاده اجرا: مهدی صالحی/ اعظم لك