پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت عاشقی

جمعه 8 تیر 1397 ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نوبت عاشقی

گلگشتی در سوره مباركه حجرات و تاملی در آیات آن- آیات 12 و 13 با موضوع تقوا و مفهوم آن

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات