پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت عاشقی

جمعه 29 تیر 1397 ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نوبت عاشقی

گلگشتی در سوره مباركه حجرات و تاملی در آیات آن

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات