پخش زنده و آرشیو رادیو

راه و بی راه

یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

راه و بی راه

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده و سردبیر : فاطمه شهبندی گوینده : فاطمه فراهانی – پیمان قریب پناه نویسنده : احسان حجتی