پخش زنده و آرشیو رادیو

راه و بی راه

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

راه و بی راه

فرو پاشی شوروی

تهیه كننده: فاطمه شهبندی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده و سردبیر : فاطمه شهبندی گوینده : فاطمه فراهانی – پیمان قریب پناه نویسنده : احسان حجتی