پخش زنده و آرشیو رادیو

یك بیت یك ترانه

دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 09:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

یك بیت یك ترانه

ترانه های درخواستی

تهیه كننده: الهه سلحشور- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

بهترین سازها و آوازها را از همساز رادیو جوان بشنوید تهیه كنندگان: عاطفه شیوافر - انسیه شمس الهی گویندگان: صدیقه مرادی - محدثه صارمی