پخش زنده و آرشیو رادیو

كتابخند

جمعه 9 دی 1401 ساعت 22:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

كتابخند

معرفی كتاب

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

بخش‌های برنامه: - معرفی كتاب - گزارش - خبرهای هفته حوزۀ كتاب تهیه كننده: فاطمه شهبندی گوینده: حمید پارسا