پخش زنده و آرشیو رادیو

كارستان

جمعه 26 آذر 1395 ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارستان

اقتصاد دانش بنیان در ایران- سرمایه گذاری در زمینه اقتصاد دانش بنیان- نقش كشاورزی در اقتصاد مقاومتی

با حضور دكتر تولایی(رئیس انجمن ژنتیك ایران) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل