پخش زنده و آرشیو رادیو

كارستان

جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه


آشنایی با مشاغل جدید و استفاده از تكنولوژی های روز در ارائه خدمات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل