پخش زنده و آرشیو رادیو

كارستان

جمعه 10 دی 1395 ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارستان

اقتصاد دانش بنیان- توازن تحصیلات و مشاغل

گفتگو با آقای دكتر حمید تولایی(رئیس انجمن ژنتیك ایران) و آقای مهندس مسعود سعیدی(مدیر پارك علم و فناوری استان البرز) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل