پخش زنده و آرشیو رادیو

كارستان

جمعه 17 دی 1395 ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارستان

اقتصاد دانش بنیان- اقتصاد در فضای مجازی

با حضور آقای دكتر سید جواد كاظمی تبار(مدیر عامل شركت دانش بنیان در حوزه فضای مجازی) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل