پخش زنده و آرشیو رادیو

آشنایی با جزء های قرآن كریم

سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 11:17 به مدت 8 دقیقه

اطلاعات برنامه

آشنایی با جزء های قرآن كریم

لیست قطعات

این برنامه هر روز ساعت 11:15 به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شنوندگان می شود.