پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران ایران زمین

پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 19:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران ایران زمین

اساتید نامدار ایران- سعید مجیدی(آواز)

عظیمی نژادان و مجیدی(كارشناسان)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات
عوامل برنامه