پخش زنده و آرشیو رادیو

درس فلسفه

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

درس فلسفه

سیر تعقل استعلایی كانت

دكتر حداد عادل(كارشناس ادبی)

فهرست قطعات
عوامل برنامه