پخش زنده و آرشیو رادیو

درس فلسفه

چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت یك ساعت


آموزش و تشریح فلسفه ی كانت به زبان ساده و روان (درس فلسفه دكتر حدادعادل)

آموزش و تشریح فلسفه ی كانت به زبان ساده و روان (درس فلسفه دكتر حدادعادل)