پخش زنده و آرشیو رادیو

سپهر دانش(زنده)

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 22:10 به مدت 105 دقیقه

اطلاعات برنامه

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی استان بابل

ارتباط تلفنی با دكتر مصطفی جوانیان(متخصص عفونی)

لیست قطعات
عوامل برنامه