پخش زنده و آرشیو رادیو

همیار طبیعت

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

همیار طبیعت

حفاظت از امید تك درنای سیبری

ارتباط تلفنی با آقای محمد یكتا نیك(فعال محیط زیست) و با حضور مهندس محمد فریدی(محیط بان)

لیست قطعات

موضوعاتی كه در این برنامه مطرح می شود، شامل موارد زیر است: - آشنایی با نكات حفاظت از محیط زیست - حساس سازی زنان و كودكان - نسبت به محیط زیست - آشنایی با رفتارهای نادرست در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست - اهمیت حفاظت از محیط ریست شهری - توجه به مراقبت های زیست محیطی در خانه - اشنایی با مناطق طبیعی و منابع طبیعی - خود آزمایی دانش و اطلاعات محیط زیستی