پخش زنده و آرشیو رادیو

به زندگی سلام كن- گروه خانواده(زنده)

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

به زندگی سلام كن- گروه خانواده(زنده)

دارو را فقط با تجویز پزشك مصرف كنیم؟

با حضور خانم دكتر نوشین محمدزاده(داروساز)

لیست قطعات

-شهروند خبرنگار -تعامل با سازمانهای حوزه سلامت