پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی

سه شنبه 8 اسفند 1402 ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی

بیماری های نادر

با حضور دكتر نوروزی(معاون آموزش بیماری های نادر)

فهرست قطعات