پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و زندگی(زنده)

سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح و زندگی(زنده)

ویژگی وسایل حمل و نقل عمومی مناسب برای تردد شهروندان

با حضور دكتر مهدی جمالی نژاد(شهردار اصفهان)

فهرست قطعات
عوامل برنامه