پخش زنده و آرشیو رادیو

جامعه شناسی ورزشی

سه شنبه 3 مرداد 1396 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

جامعه شناسی ورزشی

در این برنامه كاركردهای منفی ژورنالیسم زرد در جامعه و پیامدهای منفی آن مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

با حضور محمد رضاپور و ابوالفضل تجرد(كارشناس ورزشی)

فهرست قطعات