پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

بررسی افق چهارساله فدراسیون شمشیربازی

با حضور فضل الله باقرزاده(رئیس فدراسیون)

فهرست قطعات