پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

این برنامه چالش ها و ساخت و سازهای پیش رو ورزش كشورمان را بررسی می كند.

با حضور مسعود رحیمی(كارشناس شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی)

فهرست قطعات