پخش زنده و آرشیو رادیو

جامعه شناسی ورزشی

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

جامعه شناسی ورزشی

این برنامه به بررسی كاركردهای ورزش در برهه های مختلف تاریخ بشری می پردازد.

با حضور محمدامین قانعی راد(جامعه شناس)

فهرست قطعات