پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سرمایه

دوشنبه 8 فروردین 1401 ساعت 18:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

سین مثل سرمایه

ویژه ایام نوروز/ اذان مغرب: 19:41/ موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پویان امینان و حمیده رضا سلطانی