پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش اجاق كور

شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 02:15 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش اجاق كور

زنی در روستا صاحب فرزندی نمیشود و دچار بیماری روان پریشی شده است. همسرش او را درك كرده و به بهانه عروسی دختر خیالیشان به او كمك كرده و...

هنرمندان: شهین علیزاده، پری امیرحمزه نویسنده: بهرام صادقی

لیست قطعات