پخش زنده و آرشیو رادیو

سوال

پنجشنبه 17 فروردین 1396 ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

سوال

محرومیت زدایی و فرآیند آن در كمیته امداد

ارتباط تلفنی با دكتر رمضانی(مدیركل طرحهای اقتصادی و خودكفایی) و مهندس حق گویان(مدیركل كاریابی كمیته امداد)

فهرست قطعات

مطالبه گری از مسولین پیرامون نجوه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در كشور