پخش زنده و آرشیو رادیو

شكوه پیشرفت

یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 03:30 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

شكوه پیشرفت

جهاد دانشگاهی در چهل سال انقلاب- پژوهشگاه رویان

با حضور احمدی(تهیه كننده)، بقائی(كارشناس مجری)، دكتر حمیدرضا طیبی(رئیس جهاد دانشگاهی كشور) و دكتر عبدالحسین شاهوردی(رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی)

فهرست قطعات