پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ همدلی

پنجشنبه 1 تیر 1396 ساعت 10:30 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ همدلی

بررسی فرهنگ و آیین كشورهای مسلمان در ماه رمضان

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری) و توفیق اسدف(مدیر دانشكده مطالعات اسلامی آذربایجان)

فهرست قطعات

*ویژه برنامه ماه رمضان