پخش زنده و آرشیو رادیو

از سراب تا واقعیت

سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 13:15 به مدت 8 دقیقه

اطلاعات برنامه

از سراب تا واقعیت

وابستگی رژیم پهلوی به دنیای غرب و آمریكا

با حضور طهرانبند(تهیه كننده) و دكتر قاسم تبریزی(پژوهشگر تاریخ معاصر)

فهرست قطعات

با محوریت : طرح وابستگی رژیم پهلوی به دنیای غرب و آمریكا