پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ همدلی

دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 09:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ همدلی

بررسی فرهنگ و آئین كشورهای مسلمان در ماه رمضان

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری) و اسماعیل زالی(مبلغ دینی از كشور بوركینافاسو)

فهرست قطعات

*ویژه برنامه ماه رمضان