پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ همدلی

یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 10:30 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ همدلی

بررسی فرهنگ و آئین كشورهای مسلمان در ماه رمضان

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری) و دكتر حیدر البطاط(مبلغ و استاد علوم قرآنی از كشور لیبی)

فهرست قطعات

*ویژه برنامه ماه رمضان