پخش زنده و آرشیو رادیو

نقد و نظر

جمعه 29 دی 1396 ساعت 11:00 به مدت 47 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقد و نظر

تحلیل و بررسی، رونمایی از كتاب مثنوی معنوی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، خانم شكوهی(كارشناس مجری)، دكتر دبیرمقدم(معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و دكتر موحد(مولوی شناس)

فهرست قطعات