پخش زنده و آرشیو رادیو

از سراب تا واقعیت

دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

از سراب تا واقعیت

طرح وابستگی رژیم پهلوی به دنیای غرب و آمریكا

با حضور طهرانبند(تهیه كننده) و دكتر قاسم تبریزی(پژوهشگر تاریخ معاصر)

فهرست قطعات

با محوریت : طرح وابستگی رژیم پهلوی به دنیای غرب و آمریكا