پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ همدلی

شنبه 3 تیر 1396 ساعت 10:30 به مدت 21 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ همدلی

بررسی فرهنگ و آئین كشورهای مسلمان در ماه رمضان

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری) و دكتر كورك ماز(مدرس دانشگاه ازكشور تركیه)

فهرست قطعات

*ویژه برنامه ماه رمضان