پخش زنده و آرشیو رادیو

نقد و نظر

پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت 13:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقد و نظر

بررسی دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، آیت الله ممیز(كارشناس مجری)، خانم شهین مولاوردی(دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی) و دكتر كاظم قریب آبادی(معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه)

فهرست قطعات